REKLAMÁCIA

Reklamačný poriadok:

 

Vážený spotrebiteľ,

ďakujeme Vám, že ste si zakúpili obuv, na ktorú sa podľa Občianskeho zákonníka § 599 vzťahuje záruka na výrobné chyby v lehote 24 mesiacov od dátume jej predaja.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na nasledovné subjekty:

predávajúci - Aneta Bajnoková (Detská obuv Žabka)

kupujúci - zákazník

Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený. Záručnú dobu si netreba zamieňať so životnosťou tovaru t.j. dobou, počas ktorej sa pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vydržať vzhľadom ku svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania.

Záručná doba je obdobie počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové, estetické a kvalitatívne parametre.

 

Záruka sa vzťahuje na výrobné alebo materiálové chyby alebo iný rozpor s kúpnou zmluvou, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby v dĺžke 24 mesiacov do dátumu predaja a to pri dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby uvedenej v záručnom liste. Uplynutím záručnej doby právo reklamácie zaniká. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie (napr. prasknutá podošva).

 

Záruka sa nevzťahuje na opotrebovanosť výrobku v súvislosti s jeho bežným používaním, na úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie pravidiel údržby, na chyby kvôli ktorým bola znížená cena výrobku.

- opotrebenie vplyvom nesprávneho výberu a požívania

- opotrebenie v dôsledku nedodržania zásad účelovosti, ošetrovania a údržby

- mechanické poškodenie (okopanie obuvi, deformácia opätkov spôsobené obúvaním bez obuváku, bez rozšnurovania a roztvorenia zipsu obuvi, pretrhnutie a prerezanie vrchného alebo spodkového materiálu ostrými predmetmi)

- predranie podšívok v päte pri nosení nezaviazenej obuvi

- predranie podšívok v mieste prstových a palcových kĺbov vplyvom nesprávnej voľby veľkosti a obvododvej šírky

- poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok

Upozorňujeme, že prípadné chyby z dôvodu nadmerného opotrebovania nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácii.

 

Podmienky reklamácie:

- prípadná reklamácia musí byť uplatnená v predajni, kde bola obuv zakúpená a to bez odkladu, najlepšie ihneď po zistení chyby

- ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady má právo rozhodnúť predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

- k reklamácii predkladajte len obuv vyčistenú a zbavenú všetkých nečistôt v pevnej, pôvodnej krabici označenej kódom vzoru. Zníži sa tak riziko poškodenia pri preprave.- reklamáciu predávajúci doloží písomným vyjadrením o stave prijatej obuvi, kde je presne definovaná chyba reklamovanej obuvi.

- ak ide o chybu odstrániteľnú, predávajúci dá výrobok na vlastné náklady opraviť

- kupujúci môže namiesto odstránenia požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady (§ 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

- predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti (§ 622, ods. 3 Občianskeho zákonníka)

- ak ide o vadu neodstrániteľnú (t.j. bráni kupujúcemu, aby sa tovar mohol riadne riadne užívať ako tovar bez vady) má kupujúci právo:

1. na výmenu tovaru za nový

2. má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a to v prípade:

- ak vadu výrobku nie je možné odstrániť

- ak sa trikrát po sebe zopakovala tá istá odstrániteľná chyba u toho istého výrobku

- alebo ak reklamácia nebola vybavená v zákonnej letote maximálne 30 dní

3. ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá ale nebráni kupujúcemu v jej užívaní, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 

Postup pri vybavovaní reklamácie:

O postupe pri reklamovaní tovaru sa informujte na telefónnom čísle 0908 083 360. K reklamácii treba priložiť:

1. daňový doklad (blok z registrečnej pokladne alebo vystavenú faktúru, pokiaľ ide o opakovanú reklamáciu toho istéh výrobku je potrebné doložiť aj predchádzajúci reklamačný zápis)

2. záručný list

3. vyplnený reklamačný list (meno a adresu zákazníka, názov výrobku, výrobné číslo, cenu, dátum zakúpenia výrobku, popis nedostatku - dôvod reklamácie, dátum kedy bola reklamácia uplatnená, termín dokedy bude reklamácia vybavená - nesmie to byť dlhšie ako 30 dní do dátumu jej uplatnenia, súčasťou protokolu je aj potvrdenie o kúpe tovaru. Prevzatie tohto dokladu a výrobku na reklamáciu predávajúci potvrdí v spísanom zápise o reklamácii. Originál reklamačného listudostáva zákazník, kópia ostáva predávajúcemu.

 

Dôležité upozornenie:

- faktúra je Vašim dokladom o kúpe tovaru. Bez faktúry nie je možné tovar vrátiť alebo vymeniť. Tovar môžete vrátiť do 14 dní bez udania dôvodu (tovar však musí byť nepoškodený, originál zabalený, alebo v pôvodnej krabici, musí byť bez známok užívania.

POZOR ZMENA V REKLAMAČNOM PORIADKU:

Dňom 1. februára 2016 nadobúda účinnosť zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.

Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu , čo znamená , že bude oprávnená riešiť aj také spory , pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.

Viac informácií nájdete na stránke:

www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

 

 

 

 

 

 

 

NzExZmIy