GDPR - Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Aneta Bajnoková, Mochovská 12, 934 05  Levice, IČO: 46 537 163, DIČ: 1080465639, zapísaný v registri: 

Obvodný úrad Levice

Odbor živnostenského podnikania

Ľ. Štúra 53, 934 03  Levice

č. ObU-LV-OZP-2012/00768-2

č. živnostenského registra 420-25232

 

 • 1. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa pre doručovanie: Aneta Bajnoková, Mochovská 12, 934 05 Slovenská republika, adresa elektronickej pošty:obuvzabka@gmail.com,telefón+421 908 083360
 • 2. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov
 1. ZÁKONNÝM DOVODOM SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • 2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu plniť.
 • 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.
 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • 1. Správca uchováva osobné údaje: po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • 2. Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
 • 3. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.
 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • 1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra).
 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

 • 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email: obuvzabka@gmail.com

 

 • 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

 • 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 05. 2018

NWYxMDVi